Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

RPO WP- ZMIUW WP w Gdańsku otrzymał decyzję o dofinansowaniu Projektu

10 stycznia 2011
Projekt Samorządu Województwa Pomorskiego pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego" planowany do realizacji przez Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 – Gospodarka wodna), Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1601/7/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. otrzymał decyzję o dofinansowaniu. Na mocy powyższej uchwały przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6.790.879,15 PLN, co stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Całkowita wartość Projektu 9 925 951,54 PLN

Suma kosztów kwalifikowanych 9 054 505,54 PLN

Inwestycja przewiduje poprawę stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz małej retencji poprzez:

- budowę 5 obiektów małej retencji,

- odbudowę 4,82 km wałów przeciwpowodziowych,

- odbudowę 5,74 km cieków wodnych – kanału,

- przebudowę 1 stacji pomp.

Planowany okres realizacji Projektu przypada na lata 2011 – 2012.

Przewidywane wskaźniki rezultatu po realizacji Projektu:

W wyniku realizacji kompleksowego projektu mającego na celu zwiększenie jakości gospodarki wodnej:

- zostanie objętych ochrona przeciwpowodziową 17.611 ha terenów powiatów: puckiego i wejherowskiego,

- nastąpi ochrona przed powodzią 19.674 osób zamieszkujących teren objęty Projektem,

- w wyniku budowy urządzeń małej retencji nastąpi wzrost zretencjonowanej wody o 721.016 m3

Pozostałe wiadomości