Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

POIiŚ - Zakończenie realizacji 4 zadań

4 lipca 2013
POIiŚ - Zakończenie realizacji 4 zadań

Na początku czerwca miały miejsce odbiory końcowe dla 4 zadań realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”: 1. Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański ziemski

Stacja pomp ma za zadanie odwodnienie polderu Nr 11 Wiślinka o powierzchni 716 ha użytkowanej rolniczo i częściowo zabudowanej budynkami mieszkalnymi parterowymi i jednopiętrowymi poprzez odpompowanie wód z terenów depresyjnych i przydepresyjnych do Martwej Wisły.

W ramach prowadzonej inwestycji wykonano:

- Rozbiórkę istniejącej stacji pomp wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu,

- Budowę umocnienie kanału dolotowego,

- Utwardzenie terenu stacji pomp,

- Budowę ogrodzenia stacji pomp i oświetlenia terenu,

- Budowę kabla zasilania – usunięcie kolizji,

- Budowę nowych i likwidację istniejących rurociągów tłocznych,

- Budowę nowego i rozbiórkę istniejącego wylotu,

- Budowę bezobsługowej stacji pomp.

Po wykonanej przebudowie łączny wydatek stacji pomp wzrósł z 1,6 m3/s do 2,0 m3/s.

Całkowity koszt inwestycji: 6 229 931 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 5 295 441zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 26.10.2011r.

Data odbioru końcowego: 3.06.2013r.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji można obejrzeć tutaj.2. Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe, gmina Cedry Wielkie, powiat gdański ziemski

Stacja pomp nr 17 Cedry Małe odwadnia teren polderu o powierzchni 821 ha do dwustumetrowego kanału odpływowego i dalej do Kanału Śledziowego w odległości 4,8 km od jego ujścia do Martwej Wisły.

W ramach prowadzonej inwestycji wykonano:

- Rozbiórkę istniejących obiektów pompowni,

- Budowę nowego wlotu pompowni i instalację czterech pomp zatapialnych, każda o wydajnościach 400 dm3/s, oraz automatycznej czyszczarki krat na wlocie do komór czerpnych;

- Budowę nowej żelbetowej płyty na skratki;

- Montaż czterech zestawów rurociągów tłocznych ∅500mm z międzykołnierzowymi klapami zwrotnymi oraz klapami zwrotnymi na wylotach;

- Montaż rurociągu do grawitacyjnego doprowadzania wody na polder z Kanału Śledziowego z zainstalowaną na nim zasuwą nożową;

- Budowę nowego wylotu z 4 komorami rurociągów tłocznych i 1 komorą wlotową do grawitacyjnego rurociągu;

- Budowę nowej kontenerowej trafostacji;

- Budowę budynku sterowni i obsługi pompowni z systemem monitoringu stanu wód oraz systemem automatyki pracy pompowni.

- Wyposażenie pompowni w wiatę na szandory, bezodpływowy zbiornik na ścieki, rurociąg kanalizacyjny, wodociąg z kanału odpływowego;

- Umocnienie powierzchni komunikacyjnych i ogrodzenia powierzchni zajętej przez obiekty pompowni;

- Podparcie skarp kanału dopływowego ścianką szczelną zwieńczoną oczepem żelbetowym oraz umocnienie dna.

Po wykonanej przebudowie całkowity wydatek stacji pomp nr 17 Cedry Małe wynosi 1,6 m3/s.

Całkowity koszt inwestycji: 6 478 897zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 5 507 063zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 26.10.2011r.

Data odbioru końcowego: 3.06.2013r.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji można obejrzeć tutaj.3. Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy, gminie Cedry Wielkie powiat gdański ziemski

Stacja pomp ma za zadanie odwadnianie polderu nr 36 Trutnowy o powierzchni 1742 ha użytkowanej rolniczo i częściowo zabudowanej budynkami mieszkalnymi parterowymi i jednopiętrowymi poprzez odpompowanie wód z terenów depresyjnych i przydepresyjnych do kanału F oraz dalej do Kanału Piaskowego.

W ramach prowadzonej inwestycji wykonano:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia terenu pompowni,

- rozbiórkę istniejącego żelbetowego wlotu do pompowni wraz z istniejącą czyszczarka krat,

- rozbiórkę istniejącego żelbetowego wylotu z pompowni łącznie z wyrwaniem ścianek szczelnych oraz z czesiowa rozbiórka ogroblowania wylotu,

- demontaż istniejących rurociągów tłocznych,

- demontaż istniejących agregatów pompowych,

- rozbiórka nadziemnej części budynku pompowni,

- rozbiórka centralnej podziemnej części pompowni,

- wykonanie umocnienia stopy skarp wlotowych w postaci oczepu żelbetowego,

- wykonanie nowej żelbetowej konstrukcji wlotowej,

- wykonanie nowej konstrukcji wylotów rurociągów tłocznych pompowni,

- wykonanie grobli wokół wylotu,

- wykonanie żelbetowej płyty na skratki na lewym brzegu wlotu do pompowni,

- budowa w miejscu istniejącej dyżurki budynku sterowni z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem magazynowym,

- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku sterowni,

- wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,

- umocnienie terenu pompowni kostka brukowa,

- wykonanie objazdu terenu pompowni na lewym brzegu z płyt drogowych na podsypce piaskowej,

- ogrodzenie terenu pompowni.

Po wykonanej przebudowie łączny wydatek stacji pomp wzrósł z 1,6 m3/s do 2,0 m3/s.

Całkowity koszt inwestycji : 4 509 567zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 3 833 132zł

Umowę na wykonanie robót podpisano 26.10.2011r.

Data odbioru końcowego: 4.06.2013r.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji można obejrzeć tutaj4. Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb, powiat gdański ziemski

Pompownia przeznaczona jest do odwadniania polderu o powierzchni 2884 ha. Jest on użytkowany rolniczo z luźną zabudowa mieszkalną i gospodarczą. Odbiornikiem stacji pomp jest rzeka Bielawa.

Przebudowa stacji pomp obejmowała:

- rozbiórkę istniejących obiektów pompowni,

- Budowę nowego wlotu pompowni z płyta na skratki i instalacje czterech pomp zatapialnych o wydajnościach 2x600 dm3/s i 2x1200 dm3/s oraz nowej czyszczarki krat

- Budowę nowego wylotu czterech ww. rurociągów tłocznych;

- Budowę nowej kontenerowej trafostacji;

- Budowę budynku sterowni i obsługi pompowni z systemem monitoringu stanu wód oraz systemem automatyki pracy pompowni;

- Umocnienie na długości 15m kanałów dopływowego i odpływowego pompowni materacami gabionowymi

- Wyposażenie pompowni w wiatę na szandory, zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne, rurociąg kanalizacyjny i wodociągowy z kanału odpływowego;

Po wykonanej przebudowie całkowity wydatek pompowni zwiększył się z 3,0 m3/s do 3,6 m3/s.

Całkowity koszt inwestycji: 6 898 007zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 5 863 306zł

Umowę na wykonanie robót podpisano 26.10.2011r.

Data odbioru końcowego: 4.06.2013r.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji można obejrzeć tutaj.

Pozostałe wiadomości