Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - Zakończenie robót budowlanych na 3 stacjach pomp

13 sierpnia 2014
Z końcem maja 2014 roku miały miejsce odbiory końcowe dla 3 zadań realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”:

1.Przebudowa stacji pomp nr 80 Stara Wisła, gm. Miłoradz, pow. Malborski, woj. Pomorskie

Zadaniem Pompowni jest odwodnienie terenu depresyjnego o pow. 295ha użytków zielonych. Jest to obiekt pełniący istotną rolę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej polderu. 

W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonana została:

• Rozbiórka i budowa budynku pompowni,  

• Budowie komory pompowej z kratą i automatyczną czyszczarką krat,  

• Zainstalowanie dwóch agregatów pompowych typu zatapialnego o wydajności 0,2m3/s każdy, w tym jeden agregat przewidziany do pracy w trybie awaryjnym,  

• Budowa komory wylotowej,  

• Budowa zbiornika na skratki,  

• Przebudowa kanału odpływowego na odcinku ok. 90mb – ścianka szczelna,  

• Odmulenie kanału odpływowego na dł. 250mb od przepustu drogowego,  

• Przebudowa przepusto - zastawki na kanale,  

• Przebudowa zastawki na prawym brzegu kanału odprowadzającego,  

• Rozbiórka i budowa przepustu drogowego.  

• Budowa drogi dojazdowej z płyt żelbetowych ażurowych o wymiarach 100x75x12,5cm do pompowni Po wykonanej przebudowie łączny wydatek stacji pomp wzrósł z 0,4 m3/s do 0,8 m3/s.

Całkowity koszt inwestycji: 2 766 882,60 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 2 351 850,28zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 21.06.2013r.

Data zakończenia robót: 21.05.2014r.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji można obejrzeć tutaj.2.Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie.

Polder nr 15 „Cedry Wielkie” położony jest na obszarze Żuław Gdańskich. Łączna powierzchnia zlewni wynosi około 1047 ha. Podstawową sieć odwadniającą na polderze stanowią kanały: Kanał A, Kanał B, Kanał C o łącznej długości 11,98 km.

Tern odwadniany stacją pomp jest obszarem użytkowanym w przeważającej części przez rolników indywidualnych zamieszkałych na terenie polderu.

Zlewnia stacji pomp należy do Kanału Śledziowego. Na kształtowanie stosunków wodnych na polderze wpływa znaczne ukształtowanie terenu. W części północno – wschodniej polderu występują depresyjne rzędne terenu 40 cm poniżej poziomu morza natomiast w części zachodnio – południowej powyżej poziomu morza do 3,6m.

Teren, który był objęty działaniem pompowni nie uległ zmianie pod względem użytkowania i nadal odwadniany będzie mechanicznie.

Podstawowy element modernizacji istniejącej stacji pomp nr 15 „Cedry Wielkie” polegać będzie na wymianie istniejących agregatów pompowych. Wymagania technologiczne i hydrauliczne pracy nowych pomp uniemożliwiały wykorzystanie istniejącej konstrukcji pompowni.

W ramach modernizacji (przebudowy) uległa zmianie zasadnicza część pompowni składająca się z komory wlotowej z kratami, komór pompowych (czerpnych) i hali (komory) pompowej oraz komory wylotowej.

Po wykonanej przebudowie łączny wydatek stacji pomp wzrósł z 1,6 m3/s do 2,0 m3/s.

Całkowity koszt inwestycji: 2 351 122,15 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 1 998 453,82 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 21.06.2013r.

Data zakończenia robót: 21.05.2014r.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji można obejrzeć tutaj.3.PRZEBUDOWA STACJI POMP Błotnik nr 37, Gmina Cedry Wielkie, pow. gdański ziemski, woj. Pomorskie

Stacja pomp Nr 37 jest położona w miejscowości Błotnik na terenie gminy Cedry Wielkie, powiat gdański ziemski, województwo pomorskie, przy prawobrzeżnym wale przeciwpowodziowym Kanału Śledziowego w km 3+500.

Stacja pomp ma za zadanie odwodnienie polderu Nr 37 Błotnik o powierzchni 989 ha użytkowanego rolniczo przez rolników indywidualnych wsi Błotnik poprzez odpompowanie wód z tere-nów depresyjnych i przydepresyjnych do Kanału Śledziowego, mającego ujście do rzeki Martwej Wisły.

Polder jest w całości odwadniany siecią kanałów podstawowych i rowów melioracyjnych szczegółowych o rozstawie i głębokościach dostosowanych do rodzaju i przepuszczalności zalegających tu gleb. Konfiguracja odwadnianego terenu jest typowo nizinna, płaska, o rzędnych terenu położonych poniżej poziomu morza z miejscami, nieznacznie przekraczającymi ten poziom.

Zakres zamówienia obejmował budowę następujących obiektów:

I. Rozbiórkę istniejącej stacji pomp wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu

II. Budowę bezobsługowej stacji pomp w skład której wchodzą:

a. komora pomp,

b. rurociągi ciśnieniowe,

c. zbiornik na skratki,

d. wiata zgarniacza skratek,

e. budynek sterowni z węzłem sanitarnym i przyłączami wod.-kan.

f. zbiornik bezodpływowy (szambo) z przyłączem (na potrzeby węzła sanitarnego sterowni)

g. przyłącze wodociągowe (na potrzeby węzła sanitarnego sterowni)

h. wiata na szandory,

III. Budowę umocnienie kanału wlotowego

IV. Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wylotu ze stacji pomp

V. Wymianę rurociągów tłocznych

VI. Utwardzenie terenu stacji pomp

VII. Budowę ogrodzenia stacji pomp

VIII. Budowę kabla zasilania stacji pomp

IX. Rozbiórkę istniejącej stacji pomp wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu

X. Przebudowa odcinka wodociągu DN 40 – usuniecie kolizji z projektowanym budynkiem sterowni.

Po wykonanej przebudowie łączny wydatek stacji pomp wynosi 1,6 m3/s.

Całkowity koszt inwestycji: 3 107 242,42 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 2 641 156,05 zł.

Umowę na wykonanie robót podpisano: 21.06.2013r.

Data zakończenia robót: 21.05.2014r. 
Pozostałe wiadomości