Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - Zakończenie robót budowlanych na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Tugi

13 sierpnia 2014
30 czerwca 2014 roku miał miejsce odbiór końcowy dla zadania:Rzeka Tuga – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego w km 12+900 – 20+780, gm. Nowy Dwór Gdański i Nowy Staw, pow. Nowy Dwór Gdański i Malbork, woj. pomorskie, o długości 7880 m, realizowanego w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”:

Rzeka Tuga przepływa przez Żuławy Wielkie. Jej zlewnia na odcinku odwadnianym grawitacyjnie, w tym na odcinku obwałowanym, znajduje się pomiędzy polderami Chłodniewo i Marzęcino. Od miasta Nowy Dwór Gdański rzeka Tuga stanowi granicę pomiędzy ww. polderami.

Odcinek obwałowań będący przedmiotem odbudowy położony jest na terenie powiatu nowodworskiego i malborskiego.

Rzeka Tuga poprzez Szkarpawę znajduje się w zasięgu cofki Zalewu Wiślanego. Powoduje to ścisłą współzależność między stanami Zalewu Wiślanego, Szkarpawy i Tugi.

Zasięg cofki w Tudze praktycznie obejmuje cały obwałowany odcinek rzeki i sięga dalej na południe w rejon górnej zlewni rzeki Tugi i jej dopływów. Sytuacja taka powoduje, że zagrożenie powodziowe występuje na całym obwałowanym odcinku rzeki i może praktycznie dotknąć większość terenu Żuław Wielkich zależnie od rozmiaru zjawiska powodziowego. Jedynym zabezpieczeniem od powodzi od czasu likwidacji wrót przeciwsztormowych są wały przeciwpowodziowe.

Znaczne zagrożenie powodziowe w górnym odcinku rzeki Tugi (powyżej miasta Nowy Dwór Gdański) spowodowane jest tym, że istniejące obwałowania nie zapewniają bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia wód powodziowych w tym przepływu miarodajnego dla II klasy wałów jakimi są wały rz. Tugi.

Istniejący wał przeciwpowodziowy rzeki Tugi został odbudowany według przekroju normalnego. Rzędna korony wału wynosi 2,20 m npm Kr. Przekrój jednodzielny, z koroną umocnioną płytami drogowymi żelbetowymi - ażurowymi w układzie pasmowym (1,0m +0,75 m + 1,0 m) wykonano na podsypce żwirowej. Szerokość korony wynosi 4,5m, a nachylenie skarpy odlądowej i odwodnej 1:2.

Jedynie na odcinku od stacji pomp Orłowo tj. w km 12+900 do nasypu kolejowego w km 13+010 korona wału będzie ma szerokość 3,0m i nie jest umocnienia korony wału płytami.

W obrębie odcinków wału na których stwierdzono przesiąki w czasie występowania wysokich stanów wody w rzece tj. w km 16+180 – 16+536 i 17+070 – 17+560 o łącznej długości 846 m wykonana została przesłona przeciwfiltracyjna DSM o głębokości 6,00 m. Na odcinkach gdzie skarpa wału stanowi równocześnie brzeg rzeki wykonano umocnienie z opaski palowo – kiszkowej Ø 20 cm x 2 o łącznej długości 788 mb. W celu zabezpieczenia korpusu wału przed ewentualną ingerencją gryzoni w korpus wału od strony odwodnej zainstalowano zabezpieczenia w postaci siatki stalowej. Zaprojektowano i wykonano zabezpieczenia na łącznej długości 7605 mb.

Całkowity koszt inwestycji: 6 569 579,49 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 5 584 142,56 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 17.06.2013r.

Data zakończenia robót: 17.06.2014r.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji można obejrzeć tutaj. 
Pozostałe wiadomości