Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - konferencja podsumowująca zakończenie realizacji zakresu podstawowego Projektu

21 listopada 2014
12 listopada 2014 roku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się konferencja podsumowująca realizację zakresu podstawowego projektu pn. ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – ETAP I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Na spotkaniu licznie stawili się zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu, partnerzy Programu Żuławskiego 2030 oraz przedstawiciele lokalnych władz, Państwowej Straży Pożarnej, lokalnych i regionalnych centrów zarzadzania kryzysowego a także wykonawców.

Po powitaniu uczestników przez Pana Mariusza Nierebińskiego – Dyrektora ZMiUW WP w Gdańsku oraz Panią Marzenę Sobczak – Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uczestnicy mogli wysłuchać interesujących prelekcji wygłoszonych przez:

- Panią Grażynę Czekaj – Pełnomocnika ds. realizacji projektu w ZMiUW WP w Gdańsku – prezentacja podsumowała realizację zakresu podstawowego projektu ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – ETAP I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”;

- Pana Piotra Kowalskiego – Pełnomocnika ds. realizacji projektu w RZGW w Gdańsku – prezentacja podsumowała realizację I etapu Programu Żuławskiego 2030 oraz planów działań dla II Etapu;

- Panią Hannę Piasecką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami NFOŚiGW – podsumowanie realizacji III osi POIiŚ 2007 – 2013 oraz założenia dla perspektywy finansowej 2014 – 2020

- Pana Jacka Michalskiego – Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Żuławy – o społecznych korzyściach wynikających z realizacji Projektu

- Pana Zbigniewa Ptaka – Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. żeglugi śródlądowej – prezentacja dotyczyła projektu „Pętla Żuławska”

- Pana Marcina Cudnego – Przedstawiciela Politechniki Gdańskiej – prezentacja dotyczyła projektu „Dredgdikes. Wykorzystanie urobku czerpalnego w konstrukcji wałów przeciwpowodziowych” realizowanego wspólnie z ZMiUW WP w Gdańsku oraz Uniwersytetem w Rostocku (lider Projektu)

Po zakończonych prelekcjach odbyły się kuluarowe rozmowy przy poczęstunku.

W ramach realizacji zakresu podstawowego projektu ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – ETAP I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” odbudowano niemal 45 km wałów przeciwpowodziowych (w tym ponad 36 km wałów rzeki Wisły), zmodernizowano 13 stacji pomp oraz wybudowano nową pompownię w okolicach wsi Wybicko (gm. Stegna).

Rozpoczęcie realizacji nastąpiło w listopadzie 2011 roku. Teraz, po 36 miesiącach od symbolicznego wbicia łopaty zakończono realizację powyższych obiektów. Jednocześnie wykorzystując uzyskane oszczędności poprzetargowe Beneficjent rozszerzył zakres projektu o modernizację kolejnych 7 stacji pomp. Zadania te są aktualnie w trakcie realizacji, a ich zakończenie planowane jest na III kwartał 2015 roku. Dodatkowe zadania wykonywane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Do końca III kwartału 2014 roku zrealizowano płatności na kwotę niemal 108 mln zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na realizację robót budowlanych, zewnętrzny nadzór inwestorski, wyposażenie Jednostki Realizującej Projekt w niezbędne narzędzia oraz działania informacyjne projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 140 mln zł, natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 118 mln złotych.

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się ochrona niemal ćwierć miliona mieszkańców Żuław Wiślanych, a także ponad 122 tys. ha najbardziej urodzajnych ziem w Polsce. Modernizacja infrastruktury powodziowej zapobiega również procesowi stopniowej peryferyzacji Żuław Wiślanych i jest jednym z czynników wpływających na atrakcyjność tego regionu pod względem gospodarczym, turystycznym oraz społecznym.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przygotowuje się do realizacji etapu II Projektu. W tym celu prowadzi działania mające na celu określenie kierunków działań niezbędnych do dalszego podnoszenia stopnia ochrony przeciwpowodziowej. Określenie kierunków działań pozwoli wytypować zadania do realizacji w perspektywie finansowej 2014 – 2020.Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w galerii.

Pozostałe wiadomości