Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

WFOŚiGW - wykonanie dokumentacji

24 października 2016

Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wfos.gdansk.pl, na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wykonana została dokumentacja środowiskowa i studium wykonalności w ramach zadania pn.: "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej".

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 73 677,00 PLN

Kwota dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 73 677,00 PLN

Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 100%

Opracowanie dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności zostały wykonane na podstawie umowy nr MW.I1-3201/01/2016 z dnia 20.05.2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Termin realizacji do 16.10.2016 r.

Wykonana w ramach przedmiotowego zadania dokumentacja środowiskowa pozwoli uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, które wraz z opracowanym studium wykonalności umożliwią Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku dalszą realizację projektu pn.: "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej".

OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGO

Efekt rzeczowy w postaci wykonania dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności w ramach zadania pn.: "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej" został osiągnięty.

Pozostałe wiadomości