Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ Zakończenie realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych

17 września 2013

Pod koniec sierpnia miały miejsce odbiory końcowe dla 2 zadań realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”:1. Budowa stacji pomp Wybicko

Zrealizowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego, polegająca na budowie stacji pomp „Wybicko” i obiektów z nią związanych, zlokalizowana w miejscowości Wybicko w gminie Stegna, powiat nowodworski. Celem zamierzonego przedsięwzięcia była budowa pomocniczej, zautomatyzowanej pompowni melioracyjnej, odwadniającej depresyjne tereny o powierzchni 4500 ha, znajdujące się w istniejącym polderze o powierzchni 27000ha, odwadnianym pompownią Chłodniewo. Pompownia „Wybicko” pobiera wodę z ujściowego odcinka Starej Strugi i przerzuca ja do koryta Zamkowej Strugi około 750m przed jej ujściem do kanału Linawy.

Przedmiotowa inwestycja w szczególności obejmowała:

• Wykonanie zastawki regulacyjnej w korycie Zamkowej Strugi o świetle 2x2,0m;

• Wykonanie żelbetowej konstrukcji wylotu w ściankach szczelnych;

• Montaż pomp zatapialnych: szt. 2 o wydajnościach 600 dm3/s oraz pomp zatapialnych szt. 2 o wydajnościach 1150 dm3/s;

• Montaż czyszczarki kraty wlotowej z zadaszeniem;

• Wykonanie umocnień przed wlotem do pompowni oraz odcinka koryta Zamkowej Strugi w rejonie jej wylotu w postaci materacy faszynowo – tkaninowych w ściankach szczelnych;

• Przebudowę koryta Starej Strugi polegającej na jego pogłębieniu i przebudowie trzech przepustów pod drogami gruntowymi;

• Przebudowę przepustu drogowego łączącego Starą Strugę i Zamkową Strugę.

• Wykonanie budynku obsługi i sterowni;

• Wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem energetycznym;

• Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki pracy urządzeń pompowni;

• Wykonanie wiaty na szandory;

• Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką;

• Wykonanie umocnienia drogi dojazdowej .

Umowę na wykonanie robót podpisano: 16.08.2012r.

Data odbioru końcowego: 28.08.2013 r.

Całkowity koszt inwestycji: 6 442 093,19 zł.

Inwestycję zrealizowano ze środków Funduszu Spójności (85%) w wysokości 5 475 779,21 zł oraz budżetu Państwa (15%) w wysokości 966 313,98 zł.

Zdjęcia z odbioru końcowego obiektu można obejrzeć tutaj.2. Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo.Stacja pomp 6W Grochowo zlokalizowana jest w gminie Sztutowo, w powiecie nowodworskim. Pompownia odwadnia polder Grochowo położony w rozwidleniu rzek Szkarpawy i Wisły Królewieckiej. Granicę wschodnią polderu stanowi Zalew Wiślany. Cały teren polderu chroniony jest wałami przeciwpowodziowymi. Powierzchnia całkowita polderu wynosi 3 421 ha, w tym teren depresyjny występuje na powierzchni ok. 1 980 ha. Główny odprowadzalnik wody z polderu stanowi kanał pompowy o długości 7,3 km. Odprowadzenie wody z pompowni – kanałem o długości ok. 350 m do Wisły Królewieckiej.W ramach przebudowy stacji pomp wykonano :

1. Demontaż istniejących agregatów pompowych wraz z armaturą i instalacją zasysającą;

2. Przebudowę istniejących komór wlotowych i dostosowanie ich do zainstalowanie nowych, zatapialnych agregatów pompowych;

3. Montaż nowych agregatów pompowych;

4. Nowe rurociągi tłoczne wyposażone w armaturę: przepustnice zaporowe, kompensatory montażowe, armaturę zwrotną;

5.Przebudowę wylotu pompowni;

6. Wyposażenie pompowni w mechaniczną czyszczarkę krat;

7. Remont istniejącego budynku pompowni (rozebranie i zutylizowanie istniejącego, eternitowego pokrycia dachowego, remont więźby dachowej, pokrycie dachu blachodachówką, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielenie pomieszczenia sterowni oraz pomieszczenia sanitarnego);

8. Wymianę instalacji elektrycznych wewnątrz budynku;

9. Doprowadzono wodę do węzła sanitarnego, wykonano kanalizację i odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika bezodpływowego;

10. Przebudowę zasilania elektroenergetycznego;

11. Zagospodarowano teren pompowni (nowa nawierzchnia placów i dróg, nowe ogrodzenie).

Zmodernizowana stacja pomp zapewnia odwodnienie polderu Grochowo przy zachowaniu niezmienionego stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego – zachowane są wymagane poziomy wody w kanale pompowym oraz wydatek całkowity pompowni. Dzięki zainstalowaniu nowych agregatów pompowych zmniejszy się koszt eksploatacji pompowni oraz zwiększy się stopień niezawodności obiektu.

Umowę na wykonanie robót podpisano: 27.08.2012r.

Data odbioru końcowego: 30.08.2013 r.

Całkowity koszt inwestycji: 4 786 755,99 zł

Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Spójności (85%) w wysokości 4 068 742,59zł oraz budżetu Państwa (15%) w wysokości 718 013,40 zł.

Zdjęcia z odbioru końcowego obiektu można obejrzeć tutaj.

Pozostałe wiadomości