Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - Zakończenie realizacji 5 zadań

15 listopada 2013
W październiku 2013 roku miały miejsce odbiory końcowe dla 5 zadań realizowanych w ramach 3 umów dla projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Realizacja projektu osiągnęła półmetek – zakończono już 13 z 25 zadań inwestycyjnych.

1. Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławki

Zrealizowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego, polegająca na przebudowie stacji pomp nr 65 Kławki, położonej na ujściu kanału dopływowego A do rzeki Tyna Dolna we wsi Kławki, gmina Stare Pole powiat malborski, województwo pomorskie. Przebudowana stacja pomp odwadnia teren polderu o powierzchni 250 ha.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała m.in.:

- rozbiórkę całej konstrukcji istniejącej pompowni (wlot, wylot, budynek pompowni oraz demontaż istniejącego zestawu pompowego);

- wykonanie podpowierzchniowej, żelbetowej konstrukcji pompowni, wraz z murowanym budynkiem stacji pomp i żelbetowym wylotem;

- zainstalowanie dwóch niezależnych pomp zatapialnych o wydajności 0,25 m3/s każda;

- założenie przed pompami kraty gęstej o prześwitach 30 mm, utrudniającej przedostawanie się przez nią nieczystości;

- zainstalowanie na wlocie do pompowni mechanicznej czyszczarki krat oraz wykonanie płyty na składowanie skratek z zadaszeniem oraz utwardzenie przy niej placu manewrowego dla umożliwienia dojazdu sprzętem do wywozu skratek;

- zainstalowanie automatyki sterowania pracy wszystkich urządzeń w zależności od występujących poziomów wody od strony dopływu do pompowni i od strony jej odpływu;

- wykonanie budynku sterowni pompowni, wyposażonego w umywalkę, wc, oraz elektryczne ogrzewanie;

- umocnienie skarp koryta kanału dopływowego na długości 5,0 m powyżej wlotu płytami jumbo oraz umocnienie stopy skarpy kanału stalowymi ściankami szczelnymi zwieńczonych żelbetowym oczepem na długości 5,0 m oraz na długości 37,0 m bez zwieńczenia oczepem żelbetowym;

- wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Tyna Dolna poniżej i powyżej wylotu w postaci umocnień siatkowo-kamiennych oraz zabezpieczenie skarpy prawej przed jej rozmyciem ścianką stalową;

Po przebudowie wydatek pompowni zwiększył się z 0,4 m3/s do 0,5 m3/s,

Umowę na wykonanie robót podpisano: 11.03.2013r.

Data odbioru końcowego: 11.10.2013r.

Całkowity koszt inwestycji: 2.620.392,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 2.227.333,19 zł

Zdjęcia z odbioru końcowego obiektu można obejrzeć tutaj. 2. Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo, Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo

Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo

Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie istniejącej stacji pomp nr 18 „Trzcinowo". Stacja pomp na Żuławach Wiślanych, oprócz funkcji odwadniania polderu dla potrzeb rolnictwa, pełni istotną rolę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej polderu. Stacja pomp nr 18 Trzcinowo odwadnia polder o powierzchni 338 ha położony na Żuławach Gdańskich. Istniejąca stacja pomp nr 18 Trzcinowo zlokalizowana jest przy prawym wale Kanału Śledziowego. Teren odwadniany stacją pomp jest obszarem rolniczym. Administracyjnie stacja pomp znajduje się na terenie gminy Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie.

Skala przedsięwzięcia obejmowała:

• Przebudowę: komór wlotowych do zainstalowania 2 agregatów pompowych, rurociągów tłocznych, wylotu.

• Montaż rurociągów tłocznych wyposażonych w niezbędną armaturę, tj. klapy zwrotne na wylotach oraz przepustnice zaporowe odcinające przepływ.

• Budowę krat na wlocie oraz wyposażenie ich w mechaniczną czyszczarkę przystosowaną do pracy w systemie sterowania ręcznego oraz automatycznego, czyszczarka będzie zadaszona (wiata).

• Budowę zbiornika składowego dla skratek.

• Rozbiórkę starego budynku pompowni i budowę nowego budynku techniczno-socjalnego wolnostającego z pomieszczeniem sterowni, pomieszczeniem socjalnym, WC

• Podniesienie i wyrównanie terenu zajętego pod nowe urządzenia

• Budowę utwardzonych placów manewrowych.

• Ogrodzenie terenu pompowni, wykonanie nowej bramy wjazdowej, furtki wejściowej.

• Usunięcie namułów z koryta kanału dopływowego (pompowego) na długości ok. 200m w bezpośredniej bliskości pompowni.

Pompownia przystosowana będzie do pracy w systemie sterowania ręcznego i automatycznego.

Nowa pompownia zapewni prawidłowe odwodnienie polderu nr 18 Trzcinowo oraz przyczyni się do zwiększenia stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Wydatek pompowni po przebudowie wynosi 0,73 m3/s.

Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo

Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie istniejącej stacji pomp nr 19 „Trzcinowo". Stacja pomp na Żuławach Wiślanych, oprócz funkcji odwadniania polderu dla potrzeb rolnictwa, pełni istotną rolę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej polderu. Stacja pomp nr 19 Trzcinowo odwadnia polder o powierzchni 380 ha położony na Żuławach Gdańskich. Istniejąca stacja pomp zlokalizowana jest przy lewym wale Kanału Śledziowego w km 2+250, w miejscowości Trzcinowo. Teren odwadniany stacją pomp jest obszarem rolniczym. Administracyjnie stacja pomp znajduje się na terenie gminy Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano:

• Przebudowę: komór wlotowych do zainstalowania 2 agregatów pompowych, rurociągów tłocznych, wylotu.

• Instalację nowych rurociągów tłocznych wyposażonych w niezbędną armaturę, tj. klapy zwrotne na wylotach oraz przepustnice zaporowe odcinające przepływ.

• Budowę krat na wlocie oraz wyposażenie ich w mechaniczną czyszczarkę przystosowaną do pracy w systemie sterowania ręcznego oraz automatycznego, czyszczarka będzie zadaszona (wiata).

• Budowę zbiornika składowego dla skratek.

• Rozbiórkę starego budynku pompowni i budowę nowego budynku techniczno-socjalnego wolno stającego z pomieszczeniem sterowni, pomieszczeniem socjalnym, WC

• Podniesienie i wyrównanie terenu zajętego pod nowe urządzenia

• Budowę utwardzonych placów manewrowych.

• Ogrodzenie terenu pompowni, wykonanie nowej bramy wjazdowej, furtki wejściowej.

• Usunięcie namułów z koryta kanału dopływowego (pompowego) ma długości ok. 200m w bezpośredniej bliskości pompowni.

Pompownia przystosowana będzie do pracy w systemie sterowania ręcznego i automatycznego. Nowa pompownia zapewni prawidłowe odwodnienie polderu Trzcinowo oraz przyczyni się do zwiększenia stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Wydatek pompowni po przebudowie wynosi 0,8 m3/s.

Umowę na wykonanie robót podpisano: 18.03.2013r.

Data odbioru końcowego: 18.10.2013 r.

Całkowity koszt inwestycji: 4.699.830,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 3.994.855,49 zł

Zdjęcia z odbioru końcowego obiektu można obejrzeć tutaj. 3. Rzeka Wisła - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – Kiezmark km 14+300 ÷ 21+500, Rzeka Wisła - odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark – Przegalina km 21+500 ÷ 28+200

Rzeka Wisła - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – Kiezmark, km 14+300 ÷ 21+500, gmina Cedry Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie

Zakończone zadanie to inwestycja celu publicznego, która polegała na odbudowie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Giemlice – Kiezmark w km 14+300 ÷ 21+500 z uwagi na licznie występujące w nim uprzywilejowane drogi filtracji.

Odbudowa wału obejmowała:

- wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej zabezpieczającej korpus i podłoże wału przed wzmożoną filtracją o głębokości do 11,00 m, długość przesłony ok. 7 090 mb., powierzchnia przesłony ok. 76 456,0 m2 (powierzchnia ok. 11 boisk piłkarskich). Góra przesłony znajdować się będzie ca. 1,00 ÷ 1,20 m poniżej istniejącej rzędnej korony wału:

• w technologii wibracyjnej WIPS - wibracyjna iniektowana przesłona szczelinowa (w odległościach większych od 50 m od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych),

• w technologii DSM - wgłębne mieszanie gruntu (lokalnie w odległości mniejszej niż 50 m od zabudowań),

• w technologii iniekcji manszetowej za pomocą wiertnicy o wysokości masztu do 3,0 m (z uwagi na przebiegającą w km 14+950 linię energetyczną WN),

- budowie eksploatacyjnej drogi przywałowej (koniecznej ze względu na prawidłową eksploatację wału jaki i komunikacji służb ratowniczych w przypadku zagrożenia powodziowego) z płyt ażurowych betonowych na długości 3,6 km o szer. 4,0 m, spadku poprzecznym 2% i podbudowie z warstwy odsączającej z zagęszczonego piasku średniego o gr. 20 cm,

- przebudowie istniejących przejazdów wałowych oraz włączeniu ich w pas drogi eksploatacyjnej znajdujący się na ławie oglądowej i u podnóża skarpy. Nawierzchnia oraz podbudowa zostanie wykonana w technologii zastosowanej przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej.

Rzeka Wisła - odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark – Przegalina, km 21+500 ÷ 28+200, gmina Cedry Wielkie, powiat gdański i m. Gdańsk, województwo pomorskie

Zrealizowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na odbudowie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Kiezmark – Przegalina w km 21+500 ÷ 28+200 z uwagi na licznie występujące w nim uprzywilejowane drogi filtracji.

Odbudowa polegała m.in. na:

- wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej zabezpieczającej korpus i podłoże wału przed wzmożoną filtracją o śr. głębokości do 11,00 m, długość przesłony ca. 4 850 mb., powierzchnia przesłony ok. 53 350,0 m2 (powierzchnia ok 7 boisk piłkarskich):

• w technologii wibracyjnej WIPS - wibracyjna iniektowana przesłona szczelinowa (w odległościach większych od 50 m od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych),

• w technologii DSM - wgłębne mieszanie gruntu (lokalnie w odległości mniejszej niż 50 m od zabudowań),

• w technologii iniekcji manszetowej za pomocą wiertnicy o wysokości masztu do 2,5 m (z uwagi na przebiegającą w km 21+800 linię energetyczną WN),

- budowie eksploatacyjnej drogi przywałowej (koniecznej ze względu na prawidłową eksploatację wału jaki i komunikacji służb ratowniczych w przypadku zagrożenia powodziowego) z płyt ażurowych betonowych na długości 5,6 km o szer. 3,75 m, spadku poprzecznym 2% i podbudowie z warstwy odsączającej z zagęszczonego piasku średniego o gr. 20 cm,

- przebudowie istniejących przejazdów wałowych oraz włączeniu ich w pas drogi eksploatacyjnej znajdujący się na ławie oglądowej i u podnóża skarpy. Nawierzchnia oraz podbudowa zostanie wykonana w technologii zastosowanej przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej.

Odbudowany lewy wał przeciwpowodziowy (oba odcinki) chroni teren Żuław Gdańskich o powierzchni 33 474 [ha] przed powodzią. Jest on budowlą hydrotechniczną klasy I.

Umowę na wykonanie robót podpisano: 28.06.2012r.

Data odbioru końcowego: 31.10.2013 r.

Całkowity koszt inwestycji: 14.297.549,03 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło: 12.152.916,67 zł

Zdjęcia z odbioru końcowego obiektu można obejrzeć tutaj.

Pozostałe wiadomości