Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

WFOŚiGW

INWESTYCJA „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI

Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl), na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wykonana została dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją środowiskową w ramach zadania pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 48 191,40 PLN
Kwota dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 48 191,40 PLN
Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 100%


Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją środowiskową zostało wykonane na podstawie umowy nr MW.I1-3201/01/2017 z dnia 24.02.2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a Biurem Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań.

Termin realizacji do 06.10.2017 r.

Wykonana w ramach przedmiotowego zadania dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją środowiskową pozwoli uzyskać komplet decyzji administracyjnych, włącznie z pozwoleniem na budowę, które umożliwią Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku dalszą realizację projektu pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie.

OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGO

Efekt rzeczowy w postaci wykonania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją środowiskową w ramach zadania pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie został osiągnięty.


Udzielenie dotacji

Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wfos.gdansk.pl , Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją środowiskową dla zadania pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie.
Opracowanie przedmiotowej dokumentacji stanowi I część realizacji projektu, którego etapem końcowym będzie budowa przepławki dla ryb przy jazie na rzece Redzie, w miejscowości Reda,w dzielnicy Ciechocino.
Celem głównym planowanego projektu jest zahamowanie procesu fragmentacji rzeki Redy, ochrona jej zasobów poprzez budowę urządzenia służącego ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb.


Całkowity koszt kwalifikowany przedmiotowego zadania – 48 191,40 zł
Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku – 100 %


_______________________________________________________________________________________________________________


INWESTYCJA "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej".

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI

Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku http://www.wfosigw.gda.pl , na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wykonana została dokumentacja środowiskowa i studium wykonalności w ramach zadania pn.: „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej”.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 73 677,00 PLN
Kwota dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 73 677,00 PLN
Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 100%


Opracowanie dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności zostały wykonane na podstawie umowy nr MW.I1-3201/01/2016 z dnia 20.05.2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Termin realizacji do 16.10.2016 r.


Wykonana w ramach przedmiotowego zadania dokumentacja środowiskowa pozwoli uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, które wraz z opracowanym studium wykonalności umożliwią Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku dalszą realizację projektu pn.: „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej”.

OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGO
Efekt rzeczowy w postaci wykonania dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności w ramach zadania pn.: ”Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej” został osiągnięty.Udzielenie dotacji

Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://www.wfosigw.gda.pl) , Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pn.: "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej".

Opracowanie przedmiotowej dokumentacji stanowi I część realizacji projektu, którego etapem końcowym będzie budowa sześciu obiektów małej retencji na wylocie z jezior Wielkie Długie, Połęczyńskie, Dąbrowskie, Hutowe, Czyżon i Żółnowo. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy struktury bilansu wodnego oraz jakości środowiska na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich. Ponadto dzięki planowanej inwestycji wzrosną możliwości gromadzenia wody na danym obszarze, szczególnie w okresach suszy, które ze względu na globalne ocieplenie zmieniające klimat będą coraz częstszym zjawiskiem. Poprawi się także bezpieczeństwo powodziowe w trakcie gwałtownych lub długotrwałych opadów.
 
Całkowity koszt kwalifikowany przedmiotowego zadania – 73 677,00 zł
Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku – 100 %
 
 


INWESTYCJA "Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III."

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI

Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://www.wfosigw.gda.pl/), na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku opracowana została „Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III” gm. Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie.
 
Całkowity koszt kwalifikowany przedmiotowego zadania – 62 833,10 zł
Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku – 94 %
Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 59 003,10 zł 

Wariantowa koncepcja wykonana została na podstawie umowy nr MW.I1-3201/04/2015
z dnia 28.07.2015 r. zawartej pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a Zakładem Projektowo-Wykonawczym „HABUD” Sp. z o.o., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk. Termin realizacji do 15.11.2015 r. 

W ramach niniejszego opracowania dokonano analizy wariantowych rozwiązań wyeliminowania niekorzystnego wpływu kanału C-9 (Żelazo-Kluki) na tereny chronione Słowińskiego Parku Narodowego (Torfowisko Kluki) z jednoczesnym zabezpieczeniem interesów właścicieli nieruchomości położonych powyżej torfowiska i zabezpieczeniem polderu Kluki III przed zalaniem. 

Efekt rzeczowy w postaci wykonania opracowania p.n.: „Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III” gm. Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie został osiągnięty. Przedmiotowy dokument posłuży do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.


Udzielenie dotacji

Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku rozpoczął działania zmierzające do opracowania „Wariantowej koncepcji przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III” gm. Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie.
Zadanie przewiduje opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy stacji pomp Kluki III,
wraz z dostosowaniem jej do przyjęcia wody odprowadzanej obecnie Kanałem Żelazo-Kluki (C-9)
do rzeki Pustynki (w km 1+300).
Planowany koszt kwalifikowany przedmiotowego zadania – 63 830,00 zł
Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku – do 94 %
Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – do 60 000,00 zł
Opracowanie przedmiotowej koncepcji stanowi I etap realizacji projektu, którego głównym celem jest zahamowanie procesu degradacji „Torfowiska Kluki” przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych poziomów wody na terenie polderu Kluki III. Osiągnięcie celu głównego umożliwi osiągnięcie celów pośrednich takich jak: stworzenie dogodnych warunków bytowania przedmiotowego siedliska, zachowanie naturalnych siedlisk i obszarów lęgowych, zwiększenie bioróżnorodności, zminimalizowanie ingerencji osób trzecich w procesy zachodzące na terenach cennych przyrodniczo, zwiększenie znaczenia „Torfowiska Kluki” w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego i sieci Obszarów Natura 2000, wzrost atrakcyjności tego obszaru, zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszarów chronionych w ramach SPN oraz terenów sąsiednich, stworzenie dogodnych warunków hydrologicznych dla uprawy i gospodarki rolnej.

http://www.wfosigw.gda.pl